Regulamin sklepu

[do_widget id=widget_fx_categories-4]

Regulamin sklepu

§ 1. O sklepie internetowym Nortom

Sklep internetowy Nortom.pl, działający pod adresem www.nortom.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Nortom Iwona Bednarska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Arachidowej 14 lok. 27, NIP 8943139997

§ 2. Opisy produktów

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym Nortom.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów lub wg autorów.

§ 3. Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Nortom.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w sklepie internetowym Nortom.pl przyjmowane są poprzez stronę www.nortom.pl i realizowane według kolejności ich składania.
2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Nortom zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Nortom (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.

§ 6. Sposoby płatności

Nortom oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

 • gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru). Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.500 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Nortom Faktury Proforma);
 • gotówką przy odbiorze towaru w biurze Nortom;
 • przelewem bankowym. Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej):
  mBank 96 1140 2004 0000 3402 7865 5092

§ 7. Dostawa

1. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem:

 • Poczta Polska
 • Paczka w Ruchu

Wysyłki zagraniczne są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej po indywidualnym umówieniu z Klientem.

2. Koszt przesyłki zależy od spedytora oraz wartości zamówienia.

3. Przy wartosci zamówienia 200,00 zł i wiecej koszt dostawy pokrywa Wydawnictwo Nortom

§ 8. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sklep@nortom.pl. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

§ 9. Odstąpienie od umowy. Zwroty.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nortom, Nortom nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
3. Nortom ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Nortom może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
5. Nortom dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Nortom niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Towar należy zwrócić na adres:
Wydawnictwo Nortom Iwona Bednarska (sklep internetowy)
ul. Arachidowa 14 lok. 27, 54-063 Wrocław
8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Nortom ma zwrócić zapłatę.
9. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

§ 10. Reklamacje

1. Nortom zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556, 576.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klient towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy
 • naprawy towaru
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna

5. Wybór żądania zależy od Klienta. Nortom może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru
 • charakter wady: istotna czy nieistotna
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany

6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Nortom może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

 • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Nortom
 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów

7. Nortom może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
8. Nortom musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Nortom nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji pisemnie na adres Nortom. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
10. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:

 •  naprawy towaru
 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru

to na Nortom spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
11. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Wydawnictwo Nortom ul. Arachidowa 14 lok. 27, 54-063 Wrocław, z dopiskiem "REKLAMACJA" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w biurze sprzedaży Nortom, w którym dokonano odbioru towaru.

12. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Nortom.
13. Nortom wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Nortom.pl w związku z zakupami jest Wydawnictwo Nortom Iwona Bednarska. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
2. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Nortom zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Nortom.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Nortom o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

§ 13. Dane kontaktowe

Wydawnictwo Nortom Iwona Bednarska

ul. Arachidowa 14 lok. 27, 54-063 Wrocław

e-mail: nortom@nortom.pl